Règles

Điều khoản

Chào mừng bạn đến với website Shen Yun Shop Vietnam (“Trang Web”), được điều hành bởi Công Ty Cổ Phần Legend Global Connect Việt Nam (“Legend GCV”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Trang Web cho phép khách truy cập Trang Web (“Khách truy cập”) để xem các sản phẩm và các nội dung khác được đăng trên Trang Web (“Khách truy cập” được gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”). Các Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) quy định việc bạn sử dụng Trang Web.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập Trang Web. Bằng cách truy cập Trang Web, Khách truy cập đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Nếu Khách truy cập không muốn ràng buộc bởi Thỏa thuận này, Khách truy cập không được phép sử dụng Trang Web.

Legend GCV có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý xem xét Thỏa thuận này định kỳ để biết về những sửa đổi đó (nếu có) và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web được xem là việc bạn chấp thuận đối với bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa thuận.

1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1. Bản quyền. Bất kỳ Nội dung nào xuất hiện trên Trang Web đều là tài sản của Legend GCV hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp, hoặc đối tác của chúng tôi và được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn đồng ý không sử dụng, hiển thị, sao chép, truyền lại, sửa đổi, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng, lưu hành hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung nào (bao gồm bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin được sở hữu), toàn bộ hoặc một phần, cho dù qua e-mail hay bất kỳ phương tiện nào khác, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

1.2. Nhãn hiệu. Trừ khi có quy định khác, tất cả tên, đồ họa, thiết kế, logo, tiêu đề trang, biểu tượng nút, chữ viết, nhãn hiệu thương mại, hình thức thương mại và tên dịch vụ có trong Trang Web đều thuộc quyền sở hữu của Legend GCV hoặc bên cấp phép hoặc nhà cung cấp hoặc đối tác của Legend GCV (gọi chung là “Nhãn hiệu”) và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, Hoa Kỳ và các khu vực tài phán khác. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, mô phỏng, tái xuất bản, phân phối, sửa đổi hoặc đăng bất kỳ Nhãn hiệu nào theo bất kỳ cách nào, bao gồm trong quảng cáo hoặc phổ biến công khai liên quan đến các tài liệu hoặc phân phối các tài liệu có trên Trang Web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng Nhãn hiệu theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất hoặc ảnh hưởng uy tín của chúng tôi, bên cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc đối tác của chúng tôi.

2. CÁC LIÊN KẾT

Legend GCV và/hoặc bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác mà bạn có thể quan tâm. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát các trang web đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web đó và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web như vậy. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Legend GCV sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm nào hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web đó. Tất cả các trang web đó tuân theo các chính sách và thủ tục của chủ sở hữu các trang web đó.

3. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Legend GCV, bên cấp phép, các đối tác của chúng tôi khỏi các trách nhiệm trước bất kỳ khiếu nại, chi phí hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

4. BÊN THỨ BA

Việc bạn tham gia, trao đổi thư từ hoặc giao dịch kinh doanh với bất kỳ bên thứ ba nào được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang Web, liên quan đến việc thanh toán và giao các sản phẩm cụ thể cũng như bất kỳ điều khoản, điều kiện, tuyên bố hoặc bảo đảm nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng Legend GCV, bên cấp phép, các đối tác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các vấn đề khác thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do kết quả của các giao dịch đó.

5. MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang Web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Khách truy cập và bạn không được sử dụng trang Web theo cách có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ

Legend GCV cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản quy định việc xử lý thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn liên quan đến Trang Web được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, có thể tìm thấy tại đây [Chính sách].

7. KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ ĐẠI LÝ

Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, người lao động – người sử dụng lao động hoặc người nhượng quyền – người được nhượng quyền nào được dự định hoặc tạo ra giữa bạn và Legend GCV, bên cấp phép, hay các đối tác của chúng tôi theo Thỏa thuận này.

8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này giữa bạn và chúng tôi, nếu không được các bên giải quyết thành công thông qua thương lượng trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản cho bên còn lại, sẽ được Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) giải quyết theo nguyên tắc tố tụng của VIAC.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị hủy bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này có thể được Legend GCV tự động chuyển nhượng, theo quyết định riêng của mình, cho bên thứ ba. Các tiêu mục chỉ dành cho mục đích tham khảo và không xác định, giới hạn, diễn giải hoặc mô tả phạm vi hoặc mức độ của nội dung mục đó. Việc chúng tôi không hành động đối với vi phạm của bạn hoặc những người khác không làm mất quyền hành động của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. Thỏa thuận này quy định toàn bộ sự hiểu biết và đồng thuận giữa chúng tôi và bạn đối với các vấn đề của Thỏa thuận này. Các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt hoặc hết hạn trong chừng mực cần thiết để thực hiện ý chí của các bên.

10. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Trang Web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: email.